Nejčtenější články
Ctihodná Myrtidiotissa, asketka z Klissoury

Sv. Ignatij Brjančaninov: Pojednání o Ježíšově modlitbě, část I. - úvod

O nové eklesiologii konstantinopolského patriarchy Bartoloměje

14. září: ke svátku Povýšení Svatého Kříže

o. Jiří Ján: Cesta k „Velkému a svatému sněmu“ Pravoslavné církve

Zasílání novinek
Pokud chcete dostávat upozornění na nové články, zadejte svoji e-mailovou adresu:

EKUMENISMUS > Z historie pravoslavného ekumenismu

Z historie pravoslavného ekumenismuDopis o. Serafíma Rose na obranu archimandrity (později metropolity) Kypriána

V Americe známe archimandritu Kypriána jako vysoce respektovaného duchovního ze starokalendářní jurisdikce, kterou Posvátný synod Ruské zahraniční pravoslavné církve a mnoho dalších biskupů mimo Řecko uznává. Společně s mnoha pravoslavnými křesťany v Americe chceme věřit, že řecká vláda bude respektovat upřímné náboženské přesvědčení řeckých křesťanů, kteří se z kanonických důvodů a z důvodů svědomí oddělili od oficiální církve, dovolí o. Kypriánovi svobodně praktikovat svoji pravoslavnou víru a umožní mu působit jako knězi bez zasahování státu.  

08.11.2016>>POKRAČOVÁNÍ ČLÁNKU

Theologická konference „Svatý a velký sněm: velkolepá příprava bez nadějných vyhlídek“

Chystaný Velký a svatý sněm nebude ani velký, ani svatý, protože na základě toho, jak se vyvíjel až do dneška, je zřejmé, že se neshoduje se synodální a kanonickou tradicí Pravoslavné katholické církve a že jeho konání nebude skutečně ryzím pokračováním velkých ekumenických a místních sněmů. Způsob, jakým jsou zformulovány předsněmovní texty dogmatického charakteru, nenechává žádných pochyb o tom, že chystaný sněm je svolán proto, aby poskytl eklesiologický status nepravoslavným společenstvím a rozšířil tak kanonické a charismatické hranice Církve. 

04.05.2016>>POKRAČOVÁNÍ ČLÁNKU

o. Jiří Ján: Cesta k „Velkému a svatému sněmu“ Pravoslavné církve

Předkládáme českému čtenáři historicko-theologickou studii o. Jiřího Jána věnovanou problematice, jež zaujímá ústřední místo v životě Pravoslavné církve již od začátku minulého století: otázce svolání Velkého sněmu (v prvních desetiletí 20. století nazývaného Ekumenický sněm). Studie ve své původní formě byla publikovaná na našich stránkách jako série tří článků v červenci roku 2014. Následujícího roku v rozšířené a mírně přepracované podobě byla tato práce publikována v řečtině jako samostatná brožura. Krátce poté vzhledem k závažnosti a aktuálnosti zpracovaného tématu a vzhledem k bolestivému nedostatku podobných pojednání vyšel také anglický překlad. V těchto dnech se dokončuje příprava ruské verze. Doufáme, že publikování rozšířené verze také v českém překladu pomůže zaplnit mezeru v informovanosti české a slovenské pravoslavné veřejnosti o této zcela klíčové události novodobé historie Pravoslavné církve. Na začátku článku naleznete tento text ke stažení v pdf a v nejběžnějších formátech pro čtečky e-knih. Připravujeme také tištěnou verzi - brožuru, která bude od konce února zdarma k objednání na naší adrese

14.01.2016>>POKRAČOVÁNÍ ČLÁNKU

Několik poznámek k závěrečné fázi přípravy Velkého sněmu Pravoslavné církve 2016

Pravoslavná tradice nechápe dogmata jako nějaké abstraktní definice odtržené od života. Naopak vidí je jako Bohem zjevené ukazatele na cestě nového života v Duchu Svatém. Patristická tradice chápe každodenní život pravoslavného křesťana jako žitou dogmatiku. Pravoslavná dogmata leží v základu pravoslavného éthosu. Trojiční způsob života a eklesiální smýšlení jsou podle této tradice nezbytné pro každého, kdo chce kráčet po Kristem otevřené cestě vedoucí ze země do nebe, ze smrti do nesmrtelnosti, z porušitelnosti do neporušitelnosti. 

24.04.2015>>POKRAČOVÁNÍ ČLÁNKU

Setkání patriarchy Bartoloměje a papeže Františka ve Fanaru: další krok na cestě za hranice svatootcovského Pravoslaví

Jako „pád pravoslavné víry“, jako „pošlapání pravoslavných dogmat“, jako „eklesiologicky a kanonicky zcela nepřípustné“ charakterizoval nejčtenější celostátní pravoslavný týdeník v Řecku Orthodoxos Typos události, které se staly při oslavách svátku sv. Ondřeje ve dnech 29.-30.11. 2014 v chrámu sv. Jiřího ve Fanaru v Konstantinopoli. To, čeho jsme byli svědky, bylo podle zmíněného týdeníku již „v podstatě společné sloužení“ patriarchy a papeže, v průběhu kterého „byly pošlapány všechny posvátné kánony, které zakazují společnou modlitbu s heretiky“. 

17.12.2014>>POKRAČOVÁNÍ ČLÁNKU

Krátká historie přípravy svolání Velkého sněmu Pravoslavné církve, část III.

Je zřejmé, že eklesiologie uznávající existenci církví mimo hranice jedné, svaté, obecné, apoštolské Církve v žádném případě není pokračováním patristické eklesiologické tradice. Na II. ekumenickém sněmu roku 381 byl k nicejskému vyznání přidán eklesiologický článek: „[Věřím] v jednu, svatou, katholickou a apoštolskou Církev.“ Až do začátku 20. století pravoslavní křesťané byli vždy pevně přesvědčeni, že tou jednou, svatou, katholickou a apoštolskou Církví je Pravoslavná církev, jejíž kanonické a charismatické hranice jsou totožné s hranicemi Církve – Těla Kristova.  

13.08.2014>>POKRAČOVÁNÍ ČLÁNKU

Krátká historie přípravy svolání Velkého sněmu Pravoslavné církve, část II.

Další krok na cestě ke svolání Velkého sněmu učinil patriarcha Basil III. Ten se ukázal být "důstojným" pokračovatelem katastrofického díla svého předchůdce patriarchy Melétia, který v rámci ekumenické snahy o sjednocení křesťanů dosáhl přesného opaku - rozdělení Pravoslavné církve na novostylní a starostylní. Neberouce ohled na tyto trpké plody byl Basil III. pevně rozhodnut pokračovat v reformách započatých svým předchůdcem. Ostatně k tomu měl stejné předpoklady.  

15.07.2014>>POKRAČOVÁNÍ ČLÁNKU

Krátká historie přípravy svolání Velkého sněmu Pravoslavné církve, část I.

Ve dnech 6. a 9. 3. 2014 se v Konstantinopoli uskutečnilo společné zasedání nejvyšších představitelů všech místních pravoslavných církví, na kterém bylo mimo jiné schváleno svolání Velkého sněmu Pravoslavné církve v roce 2016. Tato zpráva byla v pravoslavném světě přijata s protichůdnými reakcemi. Na jednu stranu zazněly pozitivní hlasy pouze občas doprovázené jistou skepsí, zda se nejedná jen o další z mnoha ohlášených termínů. Na druhou stranu se také ozvaly hlasy a komentáře, vyjadřující veliké obavy o budoucnost Pravoslaví v případě, že skutečně dojde k jeho svolání. Abychom byli schopni posoudit, zdali je chystaný Velký sněm pro Pravoslaví nadějí či naopak hrozbou, je třeba se alespoň v krátkosti seznámit s dosavadním procesem jeho přípravy a posoudit ho z hlediska pravoslavného přístupu k církevním sněmům. 

04.07.2014>>POKRAČOVÁNÍ ČLÁNKU

Sjednocení pravoslavných a katolíků bylo na jaře 1970 dohodnuto

Zpráva benediktinského mnicha o. Patrice Mahieu o událostech z roku 1970. Tehdy na návrh papeže Pavla VI byla zřízena tajná smíšená komise, která měla za úkol prostudovat papežův návrh na společné sloužení sv. liturgie za účasti obou stran a tímto de facto na sjednocení pravoslavné a římskokatolické církve. 

07.01.2013>>POKRAČOVÁNÍ ČLÁNKU


 
 ©   ORTHODOXIA CHRISTIANA  |  SPRAVCE@ORTHODOXIACHRISTIANA.CZ  |  DESIGN WWW.GREY-WOLF.CZ  |  PROGRAMMING WWW.MCTECH.CZ